انواع پای و کیک

hb_sweets محصولاتی که ارسال به شهرستان دارند
search جستجو

بیسکو کیک قلبی

امتیاز:

قیمت: 175,000 تومان

null

پای سیب

امتیاز:

قیمت: 34,000 تومان

پای سیب (کیلویی)

امتیاز:

قیمت: 220,000 تومان

کیک برانیز پروتئین

امتیاز:

قیمت: 280,000 تومان

کیک تولد با تزیین پروانه

امتیاز:

قیمت: 250,000 تومان

کیک تولد با تزیین توپک

امتیاز:

قیمت: 250,000 تومان

null

کیک سیب

امتیاز:

قیمت: 34,000 تومان

کیک سیب (کیلویی)

امتیاز:

قیمت: 250,000 تومان

null

کیک کتو (کیلویی)

امتیاز:

قیمت: 330,000 تومان

null

کیک هویج

امتیاز:

قیمت: 34,000 تومان